Slovensky   |   English
 
 

Projekt EVS

Inštitút urbánneho rozvoja so sídlom na Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, realizuje projekt: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj.

Výška poskytnutej finančnej podpory predstavuje sumu 120 039,81 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.


Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

Cieľom tohto projektu je skvalitnenie systému a optimalizácia procesov, ktoré predchádzajú výstavbe v hlavnom meste SR, v Bratislave. V rámci prvej aktivity projektu, experti skompletizujú a vypracujú analýzu existujúcej legislatívy a verejných politík, súvisiacich s územným plánovaním a povoľovaním výstavby. Výsledná analýza bude zameraná na identifikáciu súladu, prípadne nesúladu cieľov jednotlivých verejných politík a regulačných rámcov, ako aj rizika korupcie.

V druhej aktivite sa experti zamerajú na analýzu a hodnotenie reálneho stavu, ako sú vyššie uvedené politiky napĺňané, a to s dôrazom na ciele identifikované v predchádzajúcej aktivite. Paralelne experti zrealizujú aj prieskum korupčného správania medzi stavebníkmi, aj medzi samosprávou.

V závere experti zhodnotia či sa v praxi napĺňajú ciele verejných politík a identifikujú pozitívne a negatívne dopady pri jednotlivých cieľových skupinách. V tretej časti bude, s využitím postupov zabezpečujúcich intenzívnu participáciu cieľových skupín, spracovaný formálny dokument s popisom možností na zlepšenie činnosti mesta a mestských častí pri plánovaní povoľovaní novej výstavby.

Dokument bude odprezentovaný na konferencii a následne verejne pripomienkovaný. Po spracovaní pripomienok, experti predstavia finálny dokument na záverečnej konferencii.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na reformuj.sk


________________________________________________________________________

Výstupom prvej etapy projektu je analýza legislatívy a verejných politík vplývajúcich na povoľovanie novej výstavby v Bratislave. Závery analýzy spresňujú zameranie druhej aktivity projektu.

________________________________________________________________________

Aktuálne prebieha druhá etapa projektu, v ktorej analyzujeme nakoľko sa v praxi aplikuje existujúca legislatíva a verejné politiky. Za týmto účelom sme pripravili on-line dotazník pre stavebníkov a spoločnosti so skúsenosťami s povoľovacími procesmi v Bratislave. Týmto Vás prosíme o 5 až 10 minúť Vášho času na jeho vyplnenie. Dotazník je anonymný, preto maximálna úprimnosť je vítaná. Len tak budú výstupy z dotazníka naozaj relevantné. Dotazník možno vyplniť do konca októbra. Budeme radi ak link na dotazník postúpite aj ďalším stavebníkom z vášho okolia.

V tomto období začíname realizovať aj sériu štruktúrovaných rozhovorov so stavebnými úradmi, oslovíme magistrát a komunikujeme aj s pracovníkmi Ministerstva dopravy a výstavby SR. 


V druhej polovici novembra zorganizujeme workshopy za účelom zistenie podrobnejších informácií o problémoch z praxe. Po spracovaní výstupov bude od februára 2019 nasledovať tvorba súboru opatrení na zefektívnenie povoľovacích procesov. O konkrétnych aktivitách Vás budeme priebežne informovať. 

________________________________________________________________________

POZVÁNKA


Inštitút urbánneho rozvoja Vás pozýva na worskshop


POVOĽOVACIE PROCESY V BRATISLAVE 
PROBLÉMY Z PRAXEPracovné stretnutie je súčasťou 2. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave. Účelom stretnutia je získať konkrétne informácie od stavebníkov a spresniť problémy, identifikované v predošlých aktivitách projektu. 


Workshop sa ponesie v neformálnom duchu, aby sa mohli čo najotvorenejšie pomenovať problémy, poukázať na konkrétne príklady, ktoré sa stanú základom ďalšej argumentácie.


Stretnutie je otvorené všetkým, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti.


termín:                 29.11.2018 (štvrtok) od 8:30 do 10:00

miesto:        Brasserie LaMarine, Eurovea Galleria, Pribinova 8, 811 09 BratislavaZáujemcovia o účasť sa môžu registrovať prostredníctvom on line formulára do 23.11.2018.

Účasť je bezplatná.

______________________________________________________________________


POVOĽOVACIE PROCESY V BRATISLAVE 
PROBLÉMY Z PRAXE

Dňa 29. 11. 2018 sa v Brasserie La Marine v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie IUR. Workshop bol súčasťou 2. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia developerov a stavebných firiem a v neformálnej diskusii spresnili a doplnili problémy pri povoľovaní novej výstavby, ktoré sa identifikovali v predošlých aktivitách projektu.

 

_______________________________________________________________________

 WORKSHOP S PRACOVNÍKMI STAVEBNÝCH ÚRADOV

 

Dňa 13.12.2018 sa v priestoroch spoločnosti Squire Patton Boggs v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie IUR s pracovníkmi stavebných úradov. Workshop bol súčasťou 2. aktivity projektu IUR zameraného na zlepšovanie povoľovacích procesov v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia stavebných úradov z Devína, Devínskej Novej Vsi, Lamača, Karlovej Vsi,, Nového Mesta, Podunajských Biskupíc a spoločného stavebného úradu Rusovce, Jarovce a Čunovo.