Slovensky   |   English
 
 

Teória verzus prax - Problémy pri povoľovaní novej výstavby v Bratislave

Nové stavby sú v Bratislave predmetom veľkých diskusií nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. V poslednom období klesá počet voľných bytov na trhu a niektorí sa obávajú, či v Bratislave nepríde pre nedostatok nových bytov k výraznému rastu ich cien podobne, ako sa to stalo v Prahe. Kvôli problémom pri povoľovaní novej výstavby tam od roku 2000 poklesol počet vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení až o 75%. Z bývania sa tak stal nedostatkový, a pre mnohých vďaka cenám aj nedostupný tovar.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) od apríla 2018 realizuje projekt Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. V rámci projektu spracoval IUR analýzu, v ktorej sa zameral na hlavné problémy pri povoľovaní výstavby v Bratislave. V niektorých prípadoch sa prax odlišuje od postupov formálne upravených legislatívou. Tiež sa ukázalo, že mnohé problémy spôsobuje aj aktuálna právna úprava, ktorá nie je v súčasných podmienkach vyhovujúca.

Jedným z najdôležitejších dokumentov pre rozvoj Bratislavy je územný plán mesta a územné plány zón, ktorých kvalita a aktuálnosť významne vplývajú na proces povoľovania výstavby v Bratislave. Analýza upozornila na rozdielnu interpretovateľnosť územného plánu mesta, nízku mieru aktualizácie a problematické spracovávanie územných plánov zón. V praxi z toho plynie jeden z hlavných problémov a to nestálosť a nepredvídateľnosť stanoviska mesta k jednotlivým investičným zámerom. „Vzhľadom na to, že územnoplánovací systém z hľadiska legislatívy, ako aj z hľadiska nástrojov je relatívne stabilný, riešenie treba hľadať v štandardizácii postupov a zvyšovania ich transparentnosti″, hovorí Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja. Celkom prirodzene sa však musí inovovať aj vlastný koncepčný rámec územného plánu mesta tak, aby stanovoval jasné pravidlá a umožňoval efektívne a pre všetkých aktérov pochopiteľné rozhodovanie. Asi jediným pozitívom je, že nové vedenie mesta o týchto problémoch vie, uznáva ich vážnosť a najmä má vôľu ich riešiť, čoho dôkazom je aj zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB).

Takmer každý stavebník, či už rodinného domu, alebo veľkého nákupného centra, narazil na problém pri získaní záväzného stanoviska hl. mesta SR Bratislava. S existujúcim stavom nie je spokojné mesto Bratislava, stavebníci, ani stavebné úrady. Proces jeho získania je extrémne dlhý, netransparentný a s vysokým rizikom korupcie. Zákonom stanovená lehota sa v procese neaplikuje. Problematické sú aj stanoviská jednotlivých mestských častí, ktoré sú požadované nad rámec zákona a prípadné rozpory medzi stanoviskom mestskej časti a záväzným stanoviskom mesta vytvárajú ďalšie problémy v konaniach.

Väčší stavebníci narážajú aj na problémy s vyvolanými investíciami a ich realizáciou. Ak mesto uloží stavebníkovi povinnosť takejto investície do verejnej infraštruktúry, nemali by nastať situácie, keď tejto investícii zabránia samotní mestskí poslanci neprenajatím potrebných pozemkov.

Závažný okruh problémov sa týka samotnej legislatívy. Je zrejmé, že množstvo noviel už viac ako 42 ročného stavebného zákona a množstvo nie vždy konzistentných úprav súvisiacich vyhlášok vytvorilo komplikovaný systém a v niektorých prípadoch problematicky aplikovateľný proces. Typickým príkladom je už spomínané vydávanie záväzných stanovísk hl. mestom SR Bratislava.

Samostatnou kapitolou v rámci problémov spôsobených legislatívou je postavenie obcí, v prípade Bratislavy mestských častí, ako stavebných úradov (v rámci preneseného výkonu štátnej správy). Takéto nastavenie znamená v prostredí slovenskej politickej kultúry existenciu systémovej zaujatosti pre starostov mestských častí. Starosta na jednej strane vystupuje ako štatutár stavebného úradu, ktorý má rozhodovať nezávisle a podľa zákona, na druhej strane je ale zvoleným politikom, ktorý presadzuje v oblasti výstavby svoje vlastné politické ciele (resp. plní očakávania voličov). Výsledkom tohto konfliktu záujmov je napr. nepodpisovanie rozhodnutí. Problém je tiež s personálnym obsadením. Na stavebných úradoch mestských častí pracujú aj viac ako rok pracovníci bez odbornej spôsobilosti a výrazná je aj fluktuácia vedúcich pracovníkov v súvislosti s politickým cyklom.

Na problémy v tejto oblasti poukazuje dlhodobo aj prokuratúra a preto je potrebné, aby bola pripravená a schválená kvalitná nová legislatíva. Uvedené problémy je možné odstrániť len novou legislatívou, nakoľko akákoľvek čiastková novelizácia nedokáže problém riešiť komplexne. Aktuálne sa aj so zapojením odbornej verejnosti finalizuje príprava nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré po prijatí nahradia existujúci stavebný zákon.

V nasledujúcich mesiacoch bude IUR organizovať sériu stretnutí a workshopov s cieľom pripraviť konkrétne návrhy na zníženie zistených nedostatkov. Informácie o nich budú zverejnené na www.iur.sk, kde je k dispozícii aj kompletná analýza v elektronickej podobe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci tretej etapy projektu v blízkej dobe zverejníme informácie o workshopoch a stretnutiach k príprave konkrétnych návrhov na zlepšenie povoľovacích procesov v Bratislave. V prípade záujmu vyplňte tento formulár a my Vás budeme o pripravovaných aktivitách pribežne informovať e-mailom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Inštitúte urbánneho rozvoja

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré spája rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Našimi členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, developeri i stavebné firmy. Tiež predstavitelia finančných inštitúcií, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, marketingoví odborníci či reprezentanti samospráv a štátnej správy.

Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení.

IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík a podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkuje ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami i s verejnosťou.

Kontakty

Inštitút urbánneho rozvoja

Juraj Suchánek

Výkonný riaditeľ

+421 948 064 170

juraj.suchanek@iur.sk

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt