Slovensky   |   English
 
 

Pozvánka na workshop k procesu posudzovania investičných zámerovWorkshop I. - Proces posudzovania investičných zámerov

V súčasnosti možno pri významných investičných stavbách zhrnúť proces komunikácie medzi stavebníkom a mestom Bratislava o pripravovaných investičných zámeroch do troch základných častí:

1 - úvodná konzultácia zámeru s mestom,
2 - stanovisko k investičnému zámeru,
3 - záväzné stanovisko mesta pre potreby územného konania

Zároveň Magistrát hl. mesta SR Bratislavy prechádza transformáciou nielen vo vízii a vedení, ale i v štruktúre a v procesoch. V lete 2019 je avizovaný organizačný začiatok Metropolitného Inštitútu Bratislavy, na Slovensku bezprecedentne silného koncepčného pracoviska pre rozvoj mesta. Keďže vytvorenie efektívnejšieho a transparentnejšieho procesu získania záväzného stanoviska mesta bude jednou z úloh, ktorú bude musieť Bratislava zvládnuť, získanie spätnej väzby a podnetov od ďalších aktérov (stavebníkov, predstaviteľov odbornej verejnosti a iných) bude pre tento proces mimoriadne prínosné. Nakoľko prvé dve časti procesu nie sú upravené zákonom, pre zefektívnenie procesu je potrebné presnejšie upraviť túto etapu, ako aj jej súvislosť s následnou žiadosťou o záväzné stanovisko.

Cieľom prvého workshopu organizovaného ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave" je v bezpečnom, medzisektorovom priestore poskytnúť spätnú väzbu na prvú a druhú fázu získavania záväzného stanoviska od magistrátu.

V úvodnej časti workshopu budú účastníci oboznámení s výsledkami nedávnej analýzy IUR o teórii a praxi v povoľovacích procesoch v meste Bratislave, následne sa predstavia východiská mesta i s ohľadom na tvorbu Metropolitného Inštitútu Bratislavy. V druhej časti workshopu budú účastnici rozoberať podnety a opatrenia rôzneho druhu pre zefektívnenie a ztransparentnenie procesu konzultácie a získanie stanoviska k investičnému zámeru.

Proces žiadosti o záväzné stanovisko bude predmetom druhého workshopu.

Workshop sa uskutoční dňa 9. mája 2019 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí) od 9.00 do 12.00.hod.

Program:

9:00 - 9:10 Prezentácia účastníkov

9:10 - 9:20 Úvodné slovo organizátorov a predstavenie účastníkov workshopu

9:20 - 9:45 Teória a prax povoľovacích procesov v meste Bratislava, predstavenie
výstupov z analýzy IUR a spätná väzba k analýze

9:45 - 9:55 Informácia o aktuálnom stave procesov, predstavenie zámerov mesta, Mesto Bratislava

9:55 - 10:10 Diskusia - Q&A
Prečo mesto vníma proces pred podaním žiadosti o záväzné stanovisko ako potrebný? Aké sú očakávania mesta? Ako zvýšiť kvalitu výstavbou prostredníctvom koncepčných dokumentov, či iných opatrení?
Ako (aké požiadavky) sú na optimalizovaný odporúčaný/požadovaný proces posúdenia investičného zámeru?
Aké sú očakávania developerov od procesu? Čo vnímajú ako prínosy a čo ako riziká?

10:10 - 10:20 PRESTÁVKA

10:20 - 11:20 Skupinová práca - návrh rozličných opatrení a postupov vedúcich
k zlepšeniu funkčnosti procesu

11:20 - 11:35 Prezentácia výstupov z jednotlivých skupín

11:35 - 11:50 Sumarizácia výstupov organizátormi, ďalšie kroky a ukončenie
workshopu

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom formuláru.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt