Slovensky   |   English
 
 

Bratislava - zrýchli sa rozhodovanie o novej výstavbe?

 

Jedným z kľúčových bodov ktoré zásadne vplývajú na budúcu tvár našich miest je aj spolupráca (alebo je absencia) medzi vedením miest, stavebníkmi a verejnosťou.  Je prirodzenou snahou miest koordinovať novú výstavbu tak, aby sa zachovala, či dokonca zlepšila kvalita bývania ich obyvateľov. Každé mesto si chce zachovať svoju jedinečnosť a „charakter“.  S rastúcou veľkosťou miest je ale čoraz ťažie neprehliadnuť niektorý z kľúčových detailov.  V podmienkach Slovenka je situácia najzložitejšia v Bratislave. Dnes má Bratislava 17 mestských častí, z ktorých väčšina má vlastný stavebný úrad.  Je prirodzené, že rozvoj mestských častí musí byť koordinovaný. V opačnom prípade by neexistovalo hlavné mesto, ale len 17 obcí a miest ktoré sa chaoticky spojili pri svojom raste.  Dôležitú úlohu pri rozvoji Bratislavy má preto magistrát hl. mesta, ktorý nie len obstaráva územný plán mesta, ale zároveň vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti (tie slúžia ako jeden z podkladov ku územnému konaniu).

V inštitúte urbánneho rozvoja už od jeho vzniku (2010) prebiehali diskusie ako zefektívniť a stransparentniť proces posudzovania investičných zámerov v Bratislave. Výsledkom viac ako rok trvajúcich intenzívnych rokovaní je návrh schémy na posudzovanie investičných zámerov v štádiu štúdie. S ohľadom na rozdielne špecifiká projektov boli zámery rozčlenené do troch kategórii, pričom návrh IUR sa zaoberá strednými a veľkými investičnými zámermi.  IUR vo svojom návrhu nadviazal na postup ktorý overuje v poslednom roku aj magistrát. 

Zámerom IUR je, aby bol navrhovaný proces prijatý rozhodnutím primátora a sprístupnený širokej verejnosti na stránkach magistrátu. Prináša dva kľúčové body: 1) určenie jasných procesov a s nimi spojených časových lehôt, 2) zavedenie funkcie odborného referenta, ktorý bude mať funkciu kontaktného pracovníka pri komunikácii s predkladateľom zámeru. (V súčasnosti sa celý proces realizuje na pracoviskách ktoré nemajú stránkové hodiny a reálne lehoty na získanie stanoviska sú pri veľkých investičných zámeroch bežne 6 mesiacov.) Navrhovaný postup prináša aj ukážku vzorovej štúdie, aby sa predišlo problémom s predkladaním nekompletných materiálov zo strany stavebníkov a zjednodušilo ich posudzovanie.

Proces navrhnutý IUR posudzuje projekty ešte v štádiu štúdie, keď existuje priestor na prípadné úpravy projektu na základe požiadaviek mesta.  V takto stanovenom procese (podľa návrhu IUR) získa investor „odporúčacie“ stanovisko mesta za 30 dní pre stredných investičných zámeroch a za 60 dní pri veľkých investičných zámeroch. Ak získa investor súhlasné stanovisko, dopracuje projektovú dokumentáciu do rozsahu potrebného pre územné rozhodnutie a predloží magistrátu na získanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti. V tomto procese sa už nebudú prebiehať duplicitné posúdenia a tak je reálne vydanie záväzného stanoviska aj k veľkým investičným zámerom do 30 dní.   

Schému navrhovanú IUR je potrebné chápať ako dobrovoľnú. Ak sa investor rozhodne využiť ju, má možnosť doladiť projekte podľa požiadaviek mesta s menšími nákladmi, ako v prípade ak by bolo potrebné zasahovať do dokumentácie vypracovanej v rozsahu pre územné konanie. IUR si uvedomuje náklady ktoré musí magistrát znášať pri takomto procese a ktoré legislatíva neumožňuje kompenzovať žiadnym z existujúcich poplatkov. Preto navrhuje systém dobrovoľných účelových darov magistrátu. Takto získané prostriedky by mohol magistrát použiť na posilnenie technického, ale aj personálneho zabezpečenia oddelení zapojených do procesu.

IUR predložilo schému spracovanú do paragrafovej podoby magistrátu v decembri roku 2013. Na základe prísľubu pána primátora veríme, že po  finálnych korektúrach bude uvedený postup zverejnený rozhodnutím primátora už v najbližšej dobe.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt