Slovensky   |   English
 
 

Pracovné skupiny v IUR

Pracovná skupina - Stavebný zákon

Cieľom pracovnej skupiny je aktívne sa podieľať na príprave nového, a najmä kvalitného, stavebného zákona. Našim zámerom je, aby nový stavebný zákon umožnil kvalitné územné plánovanie, transparentný proces povoľovacích konaní s jasnými časovými lehotami a vyvážené postavenie zúčastnených subjektov.

IUR sa aktívne zúčastňoval tvorby nového stavebného zákona ako člen pracovnej skupiny na MDVRR SR, neskôr formou pripomienkovania zverejnených návrhov zákona, vrátane podania hromadnej pripomienky v rámci MPK. Po stiahnutí stavebného zákona z parlamentu aktívne sledujeme situáciu a sme pripravení spolupracovať pri ďalšej práci na zákone. 

Pracovná skupina - Zákon o poplatku za rozvoj

Pracovná skupina od roku 2013 spolupracovala s ÚMS a od roku 2014 aj s MF SR na príprave zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Zákon mal štandardizovať investície do infraštruktúry v súvislosti s novou výstavbou, zaviesť jasné pravidlá pre všetkých stavebníkov a zabezpečiť transparentné využitie takto získaných prostriedkov na zákonom vymedzené použitie.  V roku 2014 boli práce na príprave zákona po komunálnych voľbách pozastavené.  V roku 2015 predložili návrh zákona do parlamentu páni poslanci Choma a Raši, a žiaľ napriek nášmu veľkému úsiliu sa nepodarilo opraviť problémy, ktoré zákon obsahoval. Po prijatí zákona v novembri 2015 analyzuje pracovná skupina možnosti  jeho novelizácie ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti  v novembri 2016 (s cieľom odstrániť mnohé nebezpečné chyby)

Pracovná skupina - Nájmy mestských pozemkov (pri výstavbe)

Pracovná skupina vznikla za účelom riešenia situácie súvisiacej so zmenou nakladania s majetkom mesta (nutnosť uzatvárať nájomné zmluvy už k územnému konaniu a súvisiace komplikácie). Pracovné skupina navrhuje konkrétne riešenia a rokuje s kompetentnými pracovníkmi magistrátu mesta Bratislava o ich zavedené do praxe. S ohľadom na aktuálny stav na magistráte je činnosť pracovnej skupiny dočasne pozastavená.

Pracovná skupina - Energetická efektívnosť budov

Pracovná skupina sa zaoberá praktickými dopadmi požiadaviek na energetickú efektívnosť budov od roku 2016 a 2020. Analyzuje požiadavky pre SR v porovnaní s ostatnými štátmi, identifikuje možné problémy v praxi a navrhuje ich riešenia.

Pracovná skupina - Dopravná norma

Požiadavky, ktoré kládla STN 73 6110 / Z1 na počty novobudovaných parkovacích stojísk pri rezidenčných projektoch, boli v sumáre nadhodnotené. Norma nedostatočne zohľadňovala regionálne rozdiely pri vybavenosti domácností automobilmi, nerozlišovala luxusné, alebo sociálne byty. Neposkytovala priestor na preferenciu cyklodopravy , alebo hromadnej dopravy. Naopak striktným budovaním vysokých počtov parkovacích miest podporovala individuálnu automobilovú dopravu. Jedným z dôsledkov nevhodnej normy bola tiež nepredajnosť veľkej časti nových parkovacích miest, čo sa následne odráža v náraste ceny bytov.

Výsledkom snahy pracovnej skupiny bolo prijatie a zverejnenie STN 73 6110 / Z2 (1.2.2015) ktorá zmierňuje požiadavky na počty novobudovaných parkovacích miest. Z dlhodobého hľadiska IUR podporuje prípravu úplne novej normy, v súlade s výsledkami rozborovej úlohy z roku 2013.

Pracovná skupina - Transparentné a kvalitné posudzovanie Investičných zámerov

Skupina analyzuje postupy a procesy pri posudzovaní investičných zámerov a navrhuje konkrétne opatrenia so zámerom o zaviesť jasné pravidlá v tejto mimoriadne dôležitej činnosti magistrátu.  Nejasné procesy bez akýchkoľvek lehôt podporujú korupčné prostredie a v IUR veríme, že to nie je  v záujme mesta, v záujme jeho občanov, ani v záujme stavebníkov. 

Okrem vyššie uvedených pôsobia v IUR aj menšie, ad-hoc  vznikajúce pracovné skupiny zamerané na riešenie aktuálnych tém.


Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie o uvedených pracovných skupinách, alebo chcete aktívne prispieť k ich činnosti, prosím kontaktujte riaditeľa IUR  
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt