Slovensky   |   English
 
 

Urban density


Dňa 27.11.2013 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Ako zvládnuť zahusťovanie". Konferenciu organizoval Inštitút urbánneho rozvoja v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a s partnermi z krajín V4. Konferencia bola organizovaná vďaka podpore z Medzinárodného višegrádskeho fondu.


Dnes je už zrejmé, že mestá s vyššou hustotou sú predpokladom pre dosiahnutie nižšej spotreby energií, umožňujú prevádzkovanie kvalitnejšej hromadnej dopravy a prinášajú aj iné benefity. Problematike zahusťovania miest sa venujú nielen architekti, urbanisti, ale aj dopravní inžinieri, sociológovia, odborníci na demografický vývoj. Je živou a diskutovanou témou aj v radoch laickej verejnosti. Aké podmienky sa však musia splniť, aby bolo zahusťovanie benefitom pre všetkých? Ako ho realizovať tak, aby okrem nového bývania pre nových obyvateľov prinieslo „niečo viac" aj obyvateľom z okolia?

Na tieto a súvisiace otázky sa zamerala konferencia „Ako zvládnuť zahusťovanie". Ponúkla pohľad odborníkov z univerzít, vedeckej a výskumnej obce, ale aj z komerčnej praxe, príklady z miest Bratislava, Brno, Budapešť a Krakov.


Nižšie vám prinášame stručný sumár hlavných príspevkov z konferencie, ako aj odkazy na prezentácie a videozáznam z konferencie.

S prvým príspevkom vystúpil na konferencie Mgr. Maciej Huculak (Oddelenie revitalizácie a rozvoja miest, Instytut Rozwoju Miast, Krakov, Poľsko). Poukázal na problém (nielen) poľských miest, v ktorých existuje významný podiel území, ktorých spoločným znakom je ich degradácia a nevyužívanie na pôvodné účely. Takéto lokality vznikajú často v centrálnych častiach miest, ale aj v bývalých priemyselných, či inak využívaných priestoroch. Podľa prieskumu z roku 2009 predstavoval podiel degradovaných území až 21 % z celkových urbanizovaných plôch. Veľkým rizikom pre mestá je aj skutočnosť, že viac ako polovica takýchto plôch sa nachádza v centrách miest. Mestá by mali upriamiť pozornosť na revitalizáciu chátrajúcich lokalít, aby pritiahli nových obyvateľov do vyľudňujúcich sa štvrtí, či nové funkcie na plochy bývalých tovární. „Recyklácia" priestoru znižuje tlak na rozrastanie sa miest do šírky a zároveň skvalitňuje mestské prostredie.


prezentácia v pdf.

Konkrétne príklady ako pracovať s obnovou starého mesta (starej Pešti) prezentoval Arpád Szabó, DLA (Fakulta architektúry, Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko). Pred približne 100 rokmi boli v centre Pešti vybudované štvrte s veľmi vysokými hustotami obyvateľov, ktoré sa však postupne vyľudňujú. Dnes vyžadujú výraznú rekonštrukciu a častokrát aj úplnú obnovu. Ak chce mesto zabrániť ich vyľudneniu a úpadku, musí sa pri obnove zamerať na tvorbu kvalitných verejných priestorov. Verejné priestory musia byť navrhované tak, aby otvárali pôvodne uzavreté malé bloky a prinášali pocit z voľného priestoru. V prezentácii boli predstavené tri konkrétne príklady obnovy líšiace sa veľkosťou. Prvým je moderná výstavba otvárajúca vnútroblok verejnosti, druhým výstavba sústredená pri ulici Futó a tretím rozsiahly projekt Korvínova promenáda. Spoločným znakom projektov je pomerne vysoká hustota so súčasným dôrazom na kvalitné verejné priestory.


prezentácia v pdf.

Na prínosy, ale aj na možné riziká zahusťovania, sa zameral Ing. arch. Jaroslav Dokoupil (hlavný architekt Arch.Design Group, Brno, Česká republika). Spoločná história Čiech a Slovenska ovplyvnila aj podobný vývoj v urbanizme samostatných štátov za posledných 20 rokov. Riziká zahusťovania sú tu a nedajú sa prehliadnuť. Cesty hľadania optima medzi tým, čo je prijateľné a čo nedokáže zohľadniť územný plán vo svojich detailoch, môže riešiť zonálna štúdia, ale aj spolupráca už v procese územného plánovania s developermi. V príspevku poukázal na spoločné názory odbornej verejnosti Bratislavy a ďalších miest a podporuje záväznosť zonálnych štúdií a plánov ako záruku kvality sídelného rozvoja. Ako praktikujúci architekt definuje, aké plochy sú pre zahusťovanie vhodné a aké sú neprijateľné. Na konkrétnych príkladoch ukazuje vhodné, ale aj menej vhodné riešenia.


prezentácia v pdf.

Záverečný príspevok priniesol akademický pohľad na problematiku zahusťovania. Ľubica Vitková, doc. Ing. arch., PhD. (Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko) poukázala na aspekty efektívnosti a únosnosti intenzity urbánnych štruktúr na Slovensku, s osobitným dôrazom na zahusťovanie urbanistickej štruktúry Bratislavy. Na štúdiu, ktorú spracoval autorský kolektív fakulty, nadviazala ukážkami diplomových prác študentov. V modelových urbanistických štúdiách hľadali pedagógovia, študenti a doktorandi architektúry v praktických podmienkach rovnováhu medzi verejnoprospešným záujmom a realizovateľným záujmom na dotknutých územiach.


prezentácia v pdf.


Záver konferencie patril panelovej diskusii, ako aj otázkam z publika.


Závery

Problematika zahusťovania miest je komplexná téma a aj s ohľadom na rôznorodosť miest neponúka univerzálne riešenia. Napriek tomu sa autori príspevkov zhodli na nasledovných bodoch:

- pre zahusťovanie sú vhodné plochy mestských brownfieldov všetkých druhov (priemyselné, armádne, poľnohospodárske, železničné ....), ako aj plochy prestavbových území (plochy nízkopodlažnej zástavby v kompaktnom meste, územia bývalých prímestských obcí vrastené do kompaktných miest, preluky ...)

- zahusťovanie by malo zachovávať a vytvárať kvalitné verejné priestory,

- dôležitým predpokladom prospešného zahusťovania miest sú kvalitné územné plány miest a územné plány zón
Projekt realizoval Inštitút urbánneho rozvoja spolu s nižšie uvedenými partnermi:

Arch.Design s.r.o.
(Czech republic, Brno)

Institut of Urban Development
(Poland, Krakow)

Department of Urban Planning a Design, Faculty of architecture, BME
(Hungary, Budapest) 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt